پامپر

پامپر

پامپر مزیت‌ها محصولی با منشا ۱۰۰ درصد طبیعی تقویت گیاه در مقابل مشکلات ناشی از عوامل خارجی اثر تضعیف کننده و از بین برنده ی عوامل مضر حاوی میزان بالای اسید های فنولی با ویژگی های سودمند کمک به بازیابی بافت های گیاهی گستره ی فعالیت وسیع بدون ایجاد مقاومت مناسب برای...
سیلیپات

سیلیپات

سیلیپات مزیت‌هاویژگی‌ها میزان جذب حداکثری اثر از بین برندگی عوامل بیماری زا در سطح گیاه افزایش ضخامت دیواره ی سلولی بهبود فیزیکی مقاومت گیاه ایجاد سد فیزیکی طبیعی در برابر آفات و بیماری ها بهبود کیفیت پس از برداشت میوه تحریک رشد طولی گیاه کاهش رطوبت در سطح برگ کاهش...
وولکان

وولکان

وولکان مزیت‌ها بدون ایجاد لکه و باقیمانده بر روی گیاه جذب کامل بدون صرف انرژی توسط گیاه تقویت دیواره های سلول کاهش آسیب به سطح برگ در قیاس با سولفور معمولی هم افزایی با سولفور محلول در آب و یا پودری مناسب برای همه ی گیاهان مناسب برای انواع کشت و کار ها بهبود عملکرد...