فلورا استارت

فلورا استارت

فلورا استارت مزیت‌هاویژگی‌ها تسریع عمل گلدهی و افزایش مقدار گل در گیاه افزایش قدرت گرده افشانی و تشکیل میوه فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همرا ه با پتاسیم افزایش جذب مواد غذایی از طریق ریشه پیشگیری و رفع کمبودهای فسفر، پتاسیم، بُر و مولیبدن در...
نوتریکمپلکس پلانتینیوم

نوتریکمپلکس پلانتینیوم

نوتریکمپلکس پلانتینیوم مزیت‌ها محافظت از ارگان های مهم سلولی، آنزیم ها و پروتئین ها در برابر خسارت های احتمالی دوره تنش عدم توقف و ادامه فتوسنتز تحت شرایط تنش طولانی افزایش تحمل گیاهان به دمای سرد افزایش تحمل گیاهان برای زنده ماندن در دوره های خشکی بلند مدت شاخص شوری...
نوتریکمپلکس پلانتینیوم

نوتریکمپلکس پلانتینیوم

نوتریکمپلکس پلانتینیوم مزیت‌ها محافظت از ارگان های مهم سلولی، آنزیم ها و پروتئین ها در برابر خسارت های احتمالی دوره تنش عدم توقف و ادامه فتوسنتز تحت شرایط تنش طولانی افزایش تحمل گیاهان به دمای سرد افزایش تحمل گیاهان برای زنده ماندن در دوره های خشکی بلند مدت شاخص شوری...