هیومیستار اس – آی

هیومیستار اس – آی

هیومیستار اس – آی مزیت هاویژگی ها اصلاح خاک: افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه اصلاح خاک: افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه اصلاح ساختمان خاک و افزایش حاصلخیزی آن تحریک فعالیت موجودات خاکزی کاهش تنش: کاهش تنش های شوری کاهش تنش ناشی از مسمومیت عناصر سنگین (آلومینیوم،...
هیومیستار دبیلو- جی

هیومیستار دبیلو- جی

هیومیستار دبیلو- جی مزیت هاویژگی ها اصلاح و بهبود کیفیت خاک بهبود مستقیم و غیر مستقیم توسعه ریشه در گیاه، به ویژه ریشه های موئین افزایش جذب مواد غذایی(ازت، فسفر و ریزمغذی ها) در خاک، آب وکودها افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های موجود در خاک و تنش های محیطی به ویژه...
هیومیستار

هیومیستار

هیومیستار مزیت هاویژگی ها اصلاح و بهبود کیفیت خاک خصوصیات فیزیکی : تخلخل، ظرفیت نگهداری آب و ساختمان خاک خصوصیات شیمیایی : ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) خصوصیات بیولوژیکی : فعالیت و جمعیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک بهبود مستقیم و غیر مستقیم توسعه ریشه در گیاه، به ویژه...
توربو روت

توربو روت

توربو روت مزیت هاویژگی ها اثر هم افزایی: هم افزایی بین هیومیک اسید، فولویک اسید و عناصر غذایی بهینه سازی و افزایش کارایی منابع غذایی (کودهای شیمیایی، عناصر موجود، آب و..) و افزایش دسترسی فسفر و ریز مغذی ها هم افزایی بین آمینو اسیدها و عناصر غذایی جذب و انتقال آسان ریز...