تریدکورپ مس

تریدکورپ مس

تریدکورپ مس مزیت هاویژگی ها پیشگیری و جبران کمبود مس در تمامی گیاهان جذب آسان و سریع به خاطر کلات EDTA قابل استفاده درکشت های خاکی و هیدروپونیک و روش های مختلف آبیاری و محلولپاشی کاهش مقدار مصرف در طول دوره و در نتیجه کاهش هزینه ها به دلیل اثر بخشی فوق العاده سازگاری...
تریدکورپ منیزیم

تریدکورپ منیزیم

تریدکورپ منیزیم مزیت هاویژگی ها پیشگیری و جبران کمبود منیزیم در تمامی گیاهان جذب آسان و سریع به خاطر کلات EDTA قابل استفاده درکشت های خاکی و هیدروپونیک و روش های مختلف آبیاری و محلولپاشی کاهش مقدار مصرف در طول دوره و در نتیجه کاهش هزینه ها به دلیل اثر بخشی فوق العاده...
تریدکورپ کلسیم

تریدکورپ کلسیم

تریدکورپ کلسیم مزیت هاویژگی ها پیشگیری و جبران کمبود کلسیم در تمامی گیاهان جذب آسان و سریع به خاطر کلات EDTA قابل استفاده درکشت های خاکی و هیدروپونیک و روش های مختلف آبیاری و محلولپاشی کاهش مقدار مصرف در طول دوره و در نتیجه کاهش هزینه ها به دلیل اثر بخشی فوق العاده...
تریدکورپ آهن

تریدکورپ آهن

تریدکورپ آهن مزیت هاویژگی ها پیشگیری و جبران کمبود آهن در تمامی گیاهان جذب آسان و سریع به خاطر کلات EDTA قابل استفاده درکشت های خاکی و هیدروپونیک و روش های مختلف آبیاری و محلولپاشی کاهش مقدار مصرف در طول دوره و در نتیجه کاهش هزینه ها به دلیل اثر بخشی فوق العاده...
کوکتل اونیکس

کوکتل اونیکس

کوکتل اونیکس مزیت هاویژگی ها پیشگیری و جبران کمبود ریز مغذی ها در تمامی گیاهان بهترین تناسب میان ریزمغذی ها سازگار با نیاز گیاهان مختلف و شرایط هر منطقه ترکیب شیمیایی یکنواخت در هر میکرو گرانول عدم وجود رقابت میان عناصر به خاطر فرم کلات شده آنها قابل استفاده درانواع...
تریدسیتروس

تریدسیتروس

تریدسیتروس مزیت هاویژگی ها پیشگیری و جبران کمبود همزمان منگنز و روی در تمامی گیاهان به ویژه مرکبات جذب آسان و سریع به خاطر کلات EDTA قابل استفاده درکشت های خاکی و هیدروپونیک و روش های مختلف آبیاری و محلولپاشی کاهش مقدار مصرف در طول دوره و درنتیجه کاهش هزینه ها سازگاری...