فوسترید کلسیم

فوسترید کلسیم

فوسترید کلسیم مزیت‌ها فسفات و نیتروژن به همراه کلسیم تامین انرژی برای...
فوسترید منیزیم و روی

فوسترید منیزیم و روی

فوسترید منیزیم و روی مزیت‌ها فسفات و پتاسیم به همراه منیزیم و روی تامین انرژی برای...
فوسترید روی

فوسترید روی

فوسترید روی مزیت‌ها فسفات و پتاسیم به همراه روی تامین انرژی برای...
ترافوس آ-زد

ترافوس آ-زد

ترافوس آ-زد مزیت‌هاویژگی‌ها تقویت عمومی گیاه در مراحل حیاتی رشد(انتقال نشا، گل دهی و تشکیل میوه) فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همرا ه با پتاسیم محرک رشد ریشه برای کشت های بهاره در ابتدای دوره کشت و اثربخش تر کردن جذب و انتقال ازت به گیاه افزایش...
ترافوس مس

ترافوس مس

ترافوس مس مزیت‌هاویژگی‌ها فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همرا ه با پتاسیم محرک رشد ریشه برای کشت های بهاره در ابتدای دوره کشت و اثربخش تر کردن جذب و انتقال ازت به گیاه افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر بیماری های قارچی ایجاد شده در شرایط رطوبت...
ترافوس سینرژی

ترافوس سینرژی

ترافوس سینرژی مزیت‌هاویژگی‌ها افزایش مقاومت مکانیکی دیواره سلولی به خاطر وجود کلسیم و سیلیسیم اضافی هم افزایی عناصرسیلیسیم و کلسیم که موجب بهبود جذب و انتقال هر دو می شود فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همراه با پتاسیم محرک رشد ریشه برای کشت های...