متیکو

متیکو

متیکو یکنواختمتحمل به گل رفتنبوته قوی در برابر تریپس و بیماری قارچی زنگمناسب تازه خوریعملکرد...