کارول

کارول

کارول هيبريد  (F1)هندوانه از نوع کریمسون سوئیتزودرس با طعم شیرین و مناسبشکل میوه گرد و با کیفیت مطلوببوته قوی و با عملکرد مناسبمیانگین وزن میوه حدود 8 ال 10 کیلوگرمدارای مقاومت نسبی به بیماری فوزاریومی  (Fom: 0.1)مناسب کشت جهت مناطق هندوانه کاری در اکثر نقاط ایران...