کینگ کنگ

کینگ کنگ

کینگ کنگ هيبريد  (F1)پایه مناسب گوجه فرنگیسبب افزایش مقاومت بوتهدارای مقاومت بالا به بیماریهای پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی (V.albo-atrum)و فوزاریومی (نژاد: 0.1) ، بیماری پژمردگی ریشه و طوقه...
امپرادور

امپرادور

امپرادور مقاوم به ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PL/Va/Vd/Ma/Mi/Mjکاربرد پیوند: گوجه...
کایسر

کایسر

کایسر مقاوم به ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PL/Va/Vd/Ma/Mi/Mjکاربرد پیوند: گوجه فرنگی و...
فررو

فررو

فررو هيبريد  (F1)پایه مناسب پیوند خانواده کدوئیاندارای مقاومت بالا به بیماریهای پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی (V.albo-atrum)وفوزاریومی (نژاد: 0،1،2،1.2) و بیماری پژمردگی ریشه و طوقه فوزاریومی (For)مقاومت نسبی...
کنان

کنان

کنان پایه مناسب بادمجانمقاومت نسبی به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد گره ریشه...
اسفینکس

اسفینکس

اسفینکس پایه پیوندی ویژه طالبی و خربزه(Rootstock) melonهيبريد  (F1)پایه مناسب پیوند خانواده کدوئیانسبب افزایش مقاومت گیاه پیوندیدارای مقاومت بالا به Fom:0,1,2دارای مقاومت نسبی به فوزاریوم نژاد های Fom:1.2/Px (ex...