رومانسکو

رومانسکو

رومانسکو هیبرید (F1)مناسب کشت در بهار، اوایل پاییز میان رسدوره کاشت بعد از انتقال نشا 85-75 روزهکیفیت و طعم مناسبطبق گل کلم سفید، سفت و متراکمپوشش مناسب طبق گل کلم توسط برگ‌هامناسب برای تازه خوری و صادراتدر تمام مناطق گل کلم کاری ایران مانند خوزستان، اصفهان، ورامین،...
پوندرت

پوندرت

پوندرت هیبرید (F1)مناسب کشت در بهار، اوایل پاییز میان رسدوره کاشت بعد از انتقال نشا 85-75 روزهکیفیت و طعم مناسبطبق گل کلم سفید، سفت و متراکمپوشش مناسب طبق گل کلم توسط برگ‌هامناسب برای تازه خوری و صادراتدر تمام مناطق گل کلم کاری ایران مانند خوزستان، اصفهان، ورامین،...
شیرین

شیرین

شیرین هیبرید (F1)مناسب کشت در بهار، اوایل تابستان و پاییززودرس تا میان رسدوره کاشت بعد از انتقال نشا 80-70 روزهمتحمل به گرماکیفیت و طعم مناسبطبق گل کلم سفید، سفت و متراکمپوشش مناسب طبق گل کلم توسط برگ‌هامناسب برای تازه خوریدر تمام مناطق گل کلم کاری ایران مانند...
کاسپر

کاسپر

کاسپر گل کلم هیبرید دوره کاشت ۹۵-۷۵ روزه بعد از انتقال نشا تحمل بالا در شرایط گرم و خشک گل کلم سفید و متراکم پوشش کامل گل کلم توسط برگ ها عملکرد بالا و مطمئن واریته های دیگر: مونیرا- ویتاورد (به رنگ...