پی جی میکس کنترل 50

پی جی میکس کنترل 50

پی جی میکس کنترل 50 مزیت‌هاویژگی‌ها کود کامل NPK برای انواع بستر کشت پی جی میکس چه کار می کند؟ • یک بستر معمولی را تبدیل به بستر کشت با کیفیت می کند. • باعث ایجاد ارزش افزوده در کسب و کار انواع بسترهای کشت می شود. • دشواری ترکیب کردن کودهای شیمیایی متفاوت را از بین می...
پی جی میکس استاندارد3

پی جی میکس استاندارد3

پی جی میکس استاندارد3 مزیت‌هاویژگی‌ها کود کامل NPK برای انواع بستر کشت پی جی میکس چه کار می کند؟ • یک بستر معمولی را تبدیل به بستر کشت با کیفیت می کند. • باعث ایجاد ارزش افزوده در کسب و کار انواع بسترهای کشت می شود. • دشواری ترکیب کردن کودهای شیمیایی متفاوت را از بین...