یارامیلا کمپلکس

یارامیلا کمپلکس

یارامیلا کمپلکس مزیت‌هاویژگی‌ها تولید شده در خط تولید منحصر به فرد یارا در نروژ تامین نسبت متعادل عناصر غذایی مورد نیاز ترکیب عناصر در هردانه به صورت شیمیایی تامین تمام عناصر به صورت یکجا بهبود یکنواختی رشد در طول دوره توزیع و انتشار عالی در خاک کاربرد آسان و کنترل...