یارا لیوا کلسینیت

یارا لیوا کلسینیت

یارا لیوا کلسینیت مزیت‌هاویژگی‌ها نیتروژن به فرم نیترات جذب مستقیم توسط گیاه عدم تصعید و جذب سطحی منبع نیتروژن مناسب بهبود جذب کاتیون ها مانند منیزیم، پتاسیم و کلسیم اختلاط پذیری: کلسینیت را می توان با تمامی کودهای محلول در آب به جز محلول غلیظ حاوی سولفات یا فسفات...
یارا لیوا تروپیکوت

یارا لیوا تروپیکوت

یارا لیوا تروپیکوت مزیت‌هاویژگی‌ها خانواده کلم ها و سبزی های برگی: • کمک به کاهش عارضه Club Root • جلوگیری از عارضه لکه های قهوه ای درونی بافت گیاه • جلوگیری از لب سوختگی برگ های گیاه • کمترین خطر سوختگی گیاه در کاربرد سرک • بهبود بازارپسندی و ماندگاری محصول • رشد...
یارا لیوا نیترابُر

یارا لیوا نیترابُر

یارا لیوا نیترابُر مزیت‌هاویژگی‌ها خانواده کلم ها و سبزی های برگی جلوگیری از پوسیدگی مغز بافت گیاه کمک به کاهش عارضه Club Root جلوگیری از عارضه لکه های قهوه ای درونی بافت گیاه جلوگیری از لب سوختگی برگ های گیاه کمترین خطر سوختگی گیاه درکاربرد سرک بهبود بازارپسندی و...