آمیفول کا

کود پتاسیم مایع همراه با آمینو اسید، با جذب سریع

محصول شرکت ترید کورپ اسپانیا

  • فرم ویژه ی پتاسیم با حداکثر کارایی جذب برگی
  • عدم واکنش با کلسیم و منیزیم موجود در آب محلول پاشی
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ترکیب تضمین شده:

  • پتاسیم(K2O):31 درصد وزنی –وزنی(46.5%وزنی-حجمی)
  • آمینو اسید آزاد(AA): 5 درصد وزنی – وزنی(7.5%وزنی حجمی)

مقدار و روش مصرف بر اساس یافته های تریدکورپ در دنیا:

مصرف در دوره های اوج نیاز پتاسیم گیاه توصیه می شود.
محلول پاشی:
2 تا 3 بار با غلظت 2.5تا 3.5 در هزار
برای رسیدن به بالاترین کارایی، زمان محلولپاشی را زمانی انجام دهید که اندام هوایی گیاه مرطوب نباشد. جهت اطمینان از پوشش کامل سطح برگ، محلول پاشی را با مصرف حداقل 150 تا 200 لیتر آب در هکتار انجام دهید. محلول پاشی را زمانی انجام دهید که تا 3 الی 4 ساعت پس از استفاده پیش بینی بارندگی نشده باشد( باران باعث شسته شدن مواد محلول پاشی شده از روی سطح برگ می شود).
مصرف خاکی (آبیاری قطره ای):
8 تا 12 لیتر در هکتار هر 10 تا 15 روز یکبار (جمعا30تا60 لیتردر هکتار)

سازگاری:

آمیفول کا با انواع سم و کود رایج در کشاورزی به جز ترکیبات اسیدی قابل اختلاط است.
توصیه می شود قبل از اختلاط در مقیاس کم امتحان کنید.

هشدار، حمل و نقل و انبارداری:

قبل از مصرف تکان دهید. از خوردن، آشامیدن و مصرف دخانیات در زمان مصرف این محصول خودداری کنید. در جای خشک و خنک، دور از نور مستقیم آفتاب، آتش و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
سلب مسئولیت: توصیه ها و اطلاعات حاضر بر اساس تعداد زیادی مطالعه و آزمایش علمی فراهم شده است. با این حال، در زمان استفاده ی محصول، به دلیل خارج از کنترل بودن عوامل متعددی مانند ترکیب تانک کود، نحوه ی استفاده، شرایط آب و هوایی و ... هرگونه توصیه تنها بایستی به عنوان یک راهنمایی انگاشته شود و با توجه به شرایط منطقه تغییر یابد.

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید