مسئولیت اجتماعی

صفحه اصلی/مسئولیت اجتماعی

سپاهان رویش به عنوان تامین کننده نهاده های کشاورزی در برابر جامعه خود را مسئول می داند، نه به این خاطر که این حرف زیبا به نظر می آید بلکه به خاطر معنی دادن به فعالیت هایش؛ و به زبان خودمانی به خاطر اینکه انجام کارها ساده تر و خوشایندتر می شود.
سپاهان رویش این مسولیت را در تامین غذای کافی و سالم، افزایش کارایی و اثربخشی منابع، و حفظ محیط زیست تعریف می کند.
افزایش جمعیت نیاز به مواد غذایی را بیشتر می کند. امنیت غذایی علاوه بر تولید کافی محصولات کشاورزی، به در برداشتن مقدار قابل قبول از عناصر غذایی در گیاه، و عاری بودن آن از مواد سمی نیز مربوط است. سپاهان رویش نقش خود در افزایش بهره وری کشاورزی را تامین نهاده های با کیفیت و ارایه دانش دست اول کشاورزی تعریف نموده است.
به منظور توسعه ی پایدار باید منابع اصلی در کشاورزی را مورد توجه قرار داد. این منابع کمیاب عبارتند از زمین، آب و انرژی. ایران با وجود داشتن وسعت زیاد، زمین های قابل کشت محدودی دارد. همچنین کمبود ذاتی منابع آب در ایران، خشکسالی های پی در پی و افزایش چشمگیر استفاده از منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به کمبود این منبع را روزافزون می کند. انرژی به عنوان یک عنصر کلیدی در کشاورزی نوین به حساب می آید و سرمایه گذاری در زیرساخت ها به منظور استفاده ی بهینه ی آن باید مورد توجه قرار گیرد. کلید بکارگیری درست این منابع آگاهی و مسولیت پذیری می باشند و سپاهان رویش با ارایه ی دانش در کنار کالای با کیفیت، نقش خود را تعریف نموده است.
دخالت های انسان در روند طبیعت تهدیدی برای محیط زیست می باشد. تغییر کاربری زمین ها، عدم توجه به پتانسیل ها و یا تهدیدهای کشت در یک منطقه، انجام فعالیت هایی که به تولید گازهای خطرناک می انجامد، مصرف زیاد و نادرست مواد شیمیایی در زمین های کشاورزی نمونه هایی از این دخالت ها به شمار می آیند. باید توجه داشت که محیط زیست فراتر از تامین معاش یک جامعه و یک نسل بوده و باید برای آیندگان نیز حفظ شود. سپاهان رویش نقش خود در حفظ محیط زیست را تلاش همه جانبه برای افزایش عملکرد در واحد سطح، برندسازی مناطق کشت و بهبود فرایندهای تولید تا مصرف، تعریف نموده است.