پی جی میکس

کود کامل کندرها مخصوص بستر کشت

محصول شرکت یارا نروژ

 • پی جی مــیکــس در نشاء خانه های سبزی و صـیفی و گلــخانه های تولید گل و گیاهان زینتی استفاده میشود.
 • باعث کاهش چشمگیر مشکلات تغذیه از طریق آبیاری و محلولپاشی می شود.
 • اسقرار قوی نشاء پس از انتقال به زمین اصلی را تضمین می کند.
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ویژگی های فنی

 • دارای ترکیب کامل عناصر غذایی در هر جزء
 • ساخته شده از مواد اولیه با بالاترین درجه کیفیت
 • کنترل کیفی بسیار دقیق
 • دارای نسبت متعادل عناصر غذایی
 • آمیخته شدن کامل و پخش یکنواخت در بستر کشت
 • شروع بهتر و قویتر در جوانه زنی
 • افزایش ریشه های مویین
 • افزایش سبزینگی نشاء
 • مدیریت بهینه تغذیه نشاء
 • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی و غیرمحیطی؛ )در نشاءخانه و پس از انتقال به زمین اصلی)
 • کاهش طول دوره تولید نشاء و در نتیجه کاهش هزینه های تولید

مشخصات

پی جی میکس
استاندارد3
N-TotalNO3-NNH4-NUrea-NP2O5 K2O MgO CaO SO3
درصد وزنی
15 9/5 5/5 - 10 20 3 - 13
ریزمغذی B Cu Fe Mn Mo Zn
درصد وزنی
0/03 0/15 0/09 0/16 0/2 0/04
پی جی میکس
کنترل 50
N-TotalNO3-NNH4-NUrea-NP2O5 K2O MgO CaO SO3
درصد وزنی
15 5/4 1 8.6 10 20 3 4 9
ریزمغذی B Cu Fe Mn Mo Zn
درصد وزنی
0/03 0/15 0/09 0/16 0/2 0/04
پی جی میکس
کوکومیکس
N-TotalNO3-NNH4-NUrea-NP2O5 K2O MgO CaO SO3
درصد وزنی
10 7/3 2.7 - 15 15 5 9 11
ریزمغذی B Cu Fe Mn Mo Zn
درصد وزنی
0/03 0/15 0/09 0/16 0/2 0/04

توصیه مصرف

 • 100-2000 گرم در مترمکعب بستر کشت

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید