یاراترا کریستالن

بالاترین کیفیت کودهای NPK محلول در آب همراه با کلات عناصر ریزمغذی

محصول شرکت یارا نروژ

  • کریستالن از برترین مواد اولیه ساخته شده است. بنابراین، تمام فرمول ها دارای سـطح بالا و متعادل از عناصر پرمصرف و دارای گستره ی متعادلی از عناصر ریزمغذی (بر، مـس، آهن، منگـنز، مولیبدن و روی) است.
  • کریستالن کاملا محلول در آب، فاقد ترکیبات نامحلول و سمی برای گیاه، بدون سدیم و کلر، دارای شوری پایین و مناسب برای انواع بسترهای کشت خاکی و هیدروپونیک و انواع گیاهان (گل و گیاهان زینتی، درختان میوه،سبزی و صیفی) است.
مشاهده جزئیات بیشتر محصول

ویژگی های فنی

  • به دلیل وجود یک فرآیند تولید کاملا خودکار در یک محیط بدون رطوبت و با کـنترل کیفی بسیار دقیق، کودهای شیمیایی کریستالن دارای کیفیت فیزیکی عالی هستند. کالاهای نهایی همگن و یکنواخت، دارای ریزش روان و پیوسته، بدون گرد و غبار، بدون کلوخه، دانه بندی یکسان و با رنگبندی متفاوت برای تشخیص و تمایز فرمولهای متفاوت است.
  • دارای ریزمغذی های مس، منگنز و روی به شکل کلات EDTA و آهن به شکل کلات EDTA یا DTPA
  • فاقد اوره (به غیر از کریسـتالـن اسپشیال و اسپشیال پلاس)

مشخصات

یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
لاجوردی Azur 20 7/9 12/1 - 5(2/2) 10(8/3) 2(1/2) 10 1/7
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
زرد Yellow 13 4/4 8/6 - 40(17/4) 13(10/8) - - 1/2
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
قرمز Red 12 10/1 1/9 - 12(5/2) 36(29/9) 1(0/6) 1 1/4
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
نشان آبی Blue Label 19 11/9 7/1 - 6(2/6) 20(16/6) 3(1/8) 3 1/5
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
نشان سبز Green Label 18 9/8 8/2 - 18(7/8) 18(14/9) - - 1/4
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/05 0/02 - 0/14 0/08 0/008 0/05
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
نشان سفید White Label 15 11/3 3/7 - 5(2/2) 30(24/9) 3(1/8) 2 1/5
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
اسپشیال Special 18 4/9 3/3 9/8 18(7/8) 18(14/9) 3(1/8) 2 1/1
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
اسپشیال پلاس Special Plus 20 3/1 2/3 14/6 20(8/7) 20(16/6) - 1/6 0/8
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 - 0/07 0/04 0/004 0/025
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
ایندیگو Indigo 9 8 1 - 11(4/8) 30(24/9) 7(4.2) 5/7 1/6
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/027 0/004 0/02 - 0/06 0/004 0/027
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
پلاس Plus 8 8 - - 7(3/1) 32(26/6) 6/5(3/9) 5/6 1/4
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/027 0/004 0/02 - 0/06 0/004 0/027
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
نارنجی Orange 6 4/5 1/5 - 12(5/2) 36(29/9) 3(1/8) 8 1/3
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 0/07 - 0/04 0/04 0/025
یاراترا کریستالن N-Total NO3-N NH4-N Urea-N P2O5(P) K2O(K) MgO(Mg) S EC
درصد وزنی 1g/L
قهوه ای Brown 3 3 - - 11(4/8) 38(31/5) 4(2/4) 11 1/3
ریزمغذی ها B Cu-EDTA Fe-DTPA Fe-EDTA Mn-EDTA MO Zn-EDTA  
درصد وزنی
0/025 0/01 0/07 - 0/04 0/04 0/025

توصیه مصرف

گیاهمقدار مصرف
گلخانه خاکی - سبزی و صیفی1.5-3 کیلوگرم در هزارمترمربع
گلخانه خاکی- گل و گیاهان زینتی1.5-5 کیلوگرم در هزارمتر مربع
گلخانه هیدروپونیک - سبزی و صیفی100-500 گرم در هزار لیتر
گلخانه هیدروپونیک - گل و گیاهان زینتی200-800 گرم در هزار لیتر
باغات50-200 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی 15-50 گیلوگرم در هکتار

در خصوص این محصول سوالی دارید؟!

سوالات و پیشنهادات خود را با کارشناسان سپاهان رویش مطرح کنید