محرک‌های زیستی

این گستره، شامل محرک های زیستی بر پایه ی عصاره جلبک دریایی استخراج شده به روش سرد و آمینو اسید های غنی شده با عناصر غذایی ضروری برای گیاه با کارکردهای: تحریک فرآیند های فیزیولوژیکی گیاه در مراحل حساس رشد گیاه، بهبود جذب عناصر غذایی و افزایش اثر بخشی آنها و افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش ها می باشد.

ترید کورپ/محرک‌های زیستی

محصولات محرک‌های زیستی
کاتالوگ