هیومیک اسیدها

گستره ی هیومیک های تریدکورپ با فرمول خاص خود و نسبت بهینه ی هیومیک به فولویک اسید بهبود تمامی جنبه های حاصلخیزی خاک را برای شما به همراه می آورد. هیومیک اسید های تریدکورپ، ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) خاک را بهبود می بخشد، موجب افزایش توسعه ی ریشه و جذب عناصر غذایی می شود و در نتیجه عملکرد محصول شما را افزایش می دهد.

ترید کورپ/هیومیک اسیدها

محصولات هیومیک اسیدها
کاتالوگ